Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

carameltea
7678 0fad 420
Reposted fromtgs tgs viabanka banka
2252 c4ed 420
Reposted fromzi zi viawszystkodupa wszystkodupa

September 10 2017

carameltea
4869 7f00 420
4713 9501 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaoutline outline
carameltea
4787 0cd1 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaoutline outline

August 19 2017

Daj mi znać kiedy już będę ważniejszy od reszty
@youtube (via namidacharu)
carameltea
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viatouchthesky touchthesky
carameltea
Odwaga to bycie szczerym z samym sobą.
— Mr. Robot
carameltea
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viamoglismywszystko moglismywszystko
4875 5921 420
Reposted fromidiod idiod viawhereistheguru whereistheguru
6513 2081 420
Reposted fromamatore amatore viaolivierk olivierk
carameltea
8798 58e5 420
Reposted fromkaiee kaiee viaolivierk olivierk
carameltea
4244 690e 420
Reposted fromtfu tfu viamempra mempra

August 09 2017

carameltea
8368 5875 420
Reposted fromjottos jottos viaalicemeow alicemeow
carameltea
Każdy zasługuje na drugą szansę, nieliczni także na trzecią, czwartej nie dawaj nikomu.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 08 2017

carameltea
0983 734e 420
Reposted frompugul pugul viakindofnightmare kindofnightmare
carameltea
carameltea

August 05 2017

carameltea
4352 e8b7 420
Reposted fromsheismysin sheismysin viawakemeupx wakemeupx

August 02 2017

carameltea
8076 da1c 420
Reposted fromtfu tfu viaalicemeow alicemeow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl