Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

carameltea
carameltea
2679 967e 420
To jest dopiero aww.
Reposted frommartolinaize martolinaize viaoutline outline
carameltea
6168 e3b3 420
keep my fingers crossed.
Reposted bybadassfromhelleeejmakarena

June 28 2017

carameltea
Od niektórych kobiet bije cicha godność. Godność otacza je jak pole siłowe, w którym facet topnieje jak masło. Taka kobieta nie krzyczy ani nie wrzeszczy. Esencją tego, jest jej opanowanie, poczucie własnej wartości oraz wiara w siebie.
— Sherry Argov

June 25 2017

carameltea
4734 415a 420
Reposted frombylejaka bylejaka vianezavisan nezavisan
carameltea
5757 e13e 420
Reposted fromoutoflove outoflove vianezavisan nezavisan
carameltea
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn vianezavisan nezavisan
carameltea
8517 32e6 420
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaoutoflove outoflove
carameltea
carameltea
2391 95a6 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella

June 24 2017

carameltea
2473 9d75 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutline outline
carameltea
5828 c163 420
Reposted fromoutoflove outoflove
carameltea
5223 2c13 420
Reposted bycallitwhatyouwantMsSuzannacynayeahlowhidingtonightjoannnamagdakpanasiowaniskowocameracantliejnnajeannesjnnaoutlinemanddcomiendoliricaluvsickweeesbyeternaljourneyxmonroex
carameltea
5220 6452 420
Reposted byMsSuzannaoutlineshessodownxmonroex
carameltea
5214 4d63 420
Reposted byMsSuzannahidingtonightbigevilgrin00flexibiliscomiendoliricaoutlinegumisiowelovexmonroexeeejmakarena

June 10 2017

carameltea
3315 717c 420
carameltea
9432 5a61 420
carameltea
0177 7557 420
LIT AF.
carameltea
0144 e1ef 420

May 26 2017

carameltea
1752 6dc1 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl