Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

carameltea
Reposted fromlaserpony laserpony viakarmacoma karmacoma
carameltea
- Więc wierzysz w drugą szansę? - Zagryzam usta.
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę - dodaje.
— Stephanie Perkins ,,Lola i chłopak z sąsiedztwa"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

November 01 2017

carameltea
0180 407f 420
carameltea
5971 298c 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

October 31 2017

carameltea
2245 d643 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakarmacoma karmacoma
carameltea
carameltea
carameltea
4489 ab15 420
When you meet him for the first time vs. When you get him to know better
Reposted fromkivlov kivlov viapl pl

October 27 2017

carameltea
Reposted fromFlau Flau viamempra mempra
carameltea
carameltea
3054 2094 420
Reposted fromodmienna odmienna viaoutoflove outoflove
carameltea
0108 0fa2 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove

October 25 2017

2364 ea26 420
Reposted fromglowa glowa viawszystkodupa wszystkodupa
carameltea
Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
— Coco Chanel

October 22 2017

carameltea
Traktuj ją tak, jakbyś dopiero miał ją zdobyć, a nigdy jej nie stracisz.
— (via viribus–unitis)
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
carameltea
5016 bdb9 420
Reposted fromkatsiu katsiu viawszystkodupa wszystkodupa
carameltea
Nie czekaj, aż będzie łatwiej, prościej, lepiej. Nie będzie. Trudności będą zawsze. Ucz się być szczęśliwym tu i teraz. Bo możesz nie zdążyć. 
Reposted frommeiren meiren viamymindmylife mymindmylife

October 16 2017

5968 2588 420
carameltea
Czasami ludzie potrzebują drugiej szansy, ponieważ czas nie był gotowy na pierwszą.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viatojapaula tojapaula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl